سیستم اسمز معکوس

صنایع امروز براي تصفیه آب مورد استفاده در بخشهاي تولید بخار و فرآیند خود از سیستم اسمز معکوس استفاده فراوانی می برند. اساس کار این دستگاهها بر عبور ملکولهاي غیریونی مثل آب از یک غشاء با روزنه هاي بسیار ریز بنا شده است. این غشاءها به صورتی ساخته شده اند که ملکولهاي خنثی را به راحتی از خود عبور می دهند. به همین دلیل آب ورودي به سیستم، که داراي املاح مختلف است به آب تقریبا خالص تبدیل می گردد.

پارامترهای مهم در کنترل اسمز معکوس:
  • توجه به فشار ممبران
  • کیفیت آب تولیدی
  • بازدهی سیستم

مشکلات رسوب در ممبران های اسمز معکوس

افزایش فشار ممبران ها
کاهش کیفیت آب تولیدی
کاهش فاصله زمانی بین احیاء رزین ها
تغییر در دبی نرمال آب تولیدی
کاهش عمر ممبران و تعویش زود هنگام
افزایش هزینه بهره برداری

رسوبات به طور عمده از مواد معدنی مانند کربنات کلسیم ، سولفات کلسیم، سولفات باریم ، سولفات استرانسیم و... تشکیل می‌شوند. به علت پدیده رسوب وگرفتگی روی ممبران ها سرمایه گذاری روی مواد شیمیایی آنتی اسکالانت برای نگهداری از سیستم اهمیت فراوانی دارد .آنتی اسکالانت به آلاینده های موجود در آب می پیوندد و از اتصال و چسبندگی آنها به به سطح ممبران جلو گیری می نماید، آنتی اسکالانت، آلاینده ها را از داخل ممبران عبور داده وهمراه پساپ از سیستم خارج می نماید.میزان تزریق انواع مواد ضد رسوب آب بستگی به پارامترهایی همچون آنالیز آب، میزان دبی، دما، pH، میزان ریکاوری سیستم، منبع آب، نوع ممبران و نحوه آرایش ممبران ها دارد.

معایب استفاده از آنتی اسکالانت نامرغوب
  • افزایش تعداد شسشتوی ممبران
  • کاهش طول عمر ممبران ...
  • تعویض زود هنگام
  • کاهش ظرفیت تولید
 
معایب استفاده از آنتی اسکالانت نامرغوب

آب ورودی به دستگاه اسمز معکوس حاوی نمک های محلول کلسم ، منیزیم و سایر املاح می باشند . که این نمک های محلول در اثر عبور از غشاهای دستگاه اسمز معکوس با گذشت زمان بر روی ممبران های دستگاه رسوب می کنند .که این امر منجر به کاهش کارایی سیستم در حذف جامدات محلول می گردد. كاهش دفع ميزان نمك در سيستم اسمز معكوس، نگران كننده بوده و نیاز به حل سریع مشکل می باشد .در صورت افزایش فشار ممبران و یا کاهش کیفیت و بازدهی سیستم اسمز معکوس لازم است ممبران ها توسط کلینر های مناسب شستشو داده شوند . سوبات به طور عمده از مواد معدنی مانند کربنات کلسیم ، سولفات کلسیم، سولفات باریم ، سولفات استرانسیم و... تشکیل می‌شوند. به علت پدیده رسوب وگرفتگی روی ممبران ها سرمایه گذاری روی مواد شیمیایی آنتی اسکالانت برای نگهداری از سیستم اهمیت فراوانی دارد .آنتی اسکالانت به آلاینده های موجود در آب می پیوندد و از اتصال و چسبندگی آنها به به سطح ممبران جلو گیری می نماید، آنتی اسکالانت، آلاینده ها را از داخل ممبران عبور داده وهمراه پساپ از سیستم خارج می نماید.مواد ضد رسوب آب بستگی به پارامترهایی همچون آنالیز آب، میزان دبی، دما، pH، میزان ریکاوری سیستم، منبع آب، نوع ممبران و نحوه آرایش ممبران ها دارد.

بایوساید مخصوص اسمزمعکوس

مواد شیمیایی CIP

آنتی اسکلانت