خدمات آزمایشگاهی

بررسی عملکرد مواد شیمیایی مصرفی در صنعت آب در سیستم های صنعتی
ارائه مشاوره و آموزش به مشتریان در خصوص انجام تست های حوزه صنعت آب
 
شبیه سازی سیستم های صنعتی با استفاده از آزمایشگاه صنعتی مجهز به راک های خوردگی و ... جهت اپـتیمم سازی میزان مصـرف مواد شیمیایی
آنالیز آب و رسوب سیستم های صنعتی شامل پارامترهای مختلف