خدمات فنی و مهندسی
  • بررسی فنی سیستم های آبرسانی و نمونه گیری از آب تجهیزات مختلف جهت آنالیز و انجام آزمایشات فیزیکی و شیمیایی مختلف
  • ارائه پیشنهادات فنی و معرفی مواد شیمیایی مناسب با توجه به نتایج حاصل از آزمایشات
  • پایش منظم سیستم های صنعتی و کنترل کیفیت آب در راستای تعیین مصرف بهینه و تدوین دستورالعمل های کنترل و پایش هر سیستم
  • ارائه مشاوره های فنی - تخصصی در زمینه کنترل و پایش سیستم ها
  • ارائه بهترین راه حل های پایدار مبتنی بر علم در جهت کاهش مصارف آب و انرژی
  • روش های مبتکرانه جهت بالا بردن راندمان تجهیزات و پویا نمودن سیستم
  • ارائه مناسب ترین روش های کنترل و پایش سیستم ها
  • کاهش هزینه های مواد شیمیایی با توجه به عملکرد تخصصی تیم فنی و کیفیت محصولات
  • انجام عملیات رسوب زدایی و CIP سیستم های اسمز معکوس زیر نظر متخصصان فنی
 
خدمات فنی و مهندسی