بایوساید ها

Biocides

میکرو ارگانیسم ها طیف گسترده ای از موجودات زنده مانند لجن ها ، باکتری ها، جلبک ها و … را شامل می شوند که با توجه به شرایط محیطی سیستم های خنک کننده در صورت عدم کنترل آنها، رشد و تکثیر بسیار زیادی انجام داده و به طرق مختلف در سیستم های خنک کننده مشکل ساز می شوند. برخی از این مشکلات عبارتند از : ۱-تشکیل رسوبات لجنی و مسدود کردن مسیر سیستم های خنک کننده و کاهش شدید نرخ انتقال حرارت ۲-ایجاد خوردگی میکروبی ۳-از بین بردن و تبدیل برخی ترکیبات ضد خوردگی به سایر ترکیبات شیمیایی برای حذف میکروارگانیسم ها طیف وسیعی از مواد شیمیایی با پایه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند که به دو دسته کلی بایوسایدهای اکسیدکننده وغیراکسیدکننده تقسیم می شوند . در صورت استفاده از مواد و بایوساید های اکسید کننده لازم است دقت کافی به عمل آید زیرا مصرف غیر نرمال این مواد خود باعث ایجاد خوردگی در سیستم می شود. کارشناسان ما ضمن بررسی وضعیت سیستم ها، بهترین نوع بایوساید را پیشنهاد می نمایند.

KP330 بایوساید سیستم های مدار باز و بسته صنعتی
این محصول میکروب کش آب سیستم های مدار باز و بسته ی صنعتی بر پایه ی آلدئیدها می باشد .

KP730 بایوساید سیستم های مدار باز و بسته صنعتی
این محصول میکروب کش آب سیستم های مدارباز و بسته صنعتی بر پایه ی تیازولین ها می باشد .

KP650 بایوساید سیستم های مدار باز صنعتی
این محصول میکروب کش آب سیستم های مدار باز صنعتی برپایه ی آمین ها می باشد .