بایوسایدها

Biocides

میکرو ارگانیسم ها طیف گسترده ای از موجودات زنده مانند لجن ها ، باکتری ها، جلبک ها و … را شامل می شوند که با توجه به شرایط محیطی سیستم های خنک کننده در صورت عدم کنترل آنها، رشد و تکثیر بسیار زیادی انجام داده و به طرق مختلف در سیستم های خنک کننده مشکل ساز می شوند. برخی از این مشکلات عبارتند از :

۱-تشکیل رسوبات لجنی و مسدود کردن مسیر سیستم های خنک کننده و کاهش شدید نرخ انتقال حرارت ۲-ایجاد خوردگی میکروبی ۳-از بین بردن و تبدیل برخی ترکیبات ضد خوردگی به سایر ترکیبات شیمیایی برای حذف میکروارگانیسم ها طیف وسیعی از مواد شیمیایی با پایه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند که به دو دسته کلی بایوسایدهای اکسیدکننده وغیراکسیدکننده تقسیم می شوند . در صورت استفاده از مواد و بایوساید های اکسید کننده لازم است دقت کافی به عمل آید زیرا مصرف غیر نرمال این مواد خود باعث ایجاد خوردگی در سیستم می شود. کارشناسان ما ضمن بررسی وضعیت سیستم ها، بهترین نوع بایوساید را پیشنهاد می نمایند.

محصولات

KP 330

KP 650

KP 730

KP 630