بویلر

BOILER

بویلر ها با توجه به ظرفیت و فشار کاری به شرایط خاصی برای کنترل و بهینه سازی آب نیاز دارند.استانداردهای مختلفی برای شرایط آب بویلر ها تدوین شده است که برای نگهداری و مراقبت از بویلر لازم و حیاتی است. با توجه به کیفیت آب ورودی و فشار کاری بویلر لازم است جهت بهبود کارایی آن مواد شیمیایی مناسبی برای پوشش موارد ذیل به سیستم تزریق گردد :

۱- تنظیم

PH 2-حذف اکسیژن در بویلر

۳-جلوگیری از خوردگی بویلر

۴-محافظت از لوله های انتقال دهنده بخار

۵-محافظت از لوله های آب کندانس برگشتی

ترکیبات شیمیایی بسیار متنوع با پایه های مختلفی جهت کنترل بویلر ها وجود دارد که با توجه به نوع و ظرفیت آنها پیشنهاد می گردد. کیفیت آب ورودی ، تزریق مواد شیمیایی مناسب و انجام آنالیز های مداوم سه پارامتر اصلی برای نگهداری بویلر ها می باشند .

اکسیژن زداها

اکسیژن محلول در آب باعث خوردگی در بویلر می شود . وجود آب قرمز و لکه های آهنی در بویلر نشان دهنده وجود اکسیژن محلول در آب بوده که در صورت بالا رفتن دما و کاهش PH حمله اکسیژن تسریع پیدا می کند . برای حذف اکسیژن محلول در آب گزینه های مختلفی وجود دارد .

KP903 ضد خوردگی و اکسیژن زدای بویلر فشار پایین

بعنوان اکسیژن زدا در بویلرهای فشار پایین مورد استفاده قرار می گیردکه باعث حذف اکسیژن و کنترل خوردگی در دیگ بخار شده و از لحاظ اقتصادی نسبت به سایر اکسیژن زداها مناسب تر می باشد.

KP910 ضد خوردگی و اکسیژن زدای بویلر فشار متوسط

ضمن پوشش لوله های بخار در انتها با آب کندانس شده برگشتی،مسیربرگشت آب کندانس را نیز محافظت می کند .

KP902 اکسیژن زداو ضد خوردگی بویلر فشار بالا

 این ماده اکسیژن زدای بسیار قوی است که ضمن جلوگیری از خوردگی در بویلر به همراه فاز بخار حرکت کرده و از لوله های انتقال بخار و مسیر آب کندانس برگشتی نیز محافظت می کند .

KP901 ضد خوردگی و کنترل کننده PHدر بویلر

این محصول با ایجاد یک حالت بافری در سیستم ضمن تنظیم PH باعث بهینه نمودن شرایط آب بویلر میگردد.