اسمز معکوس

Reverse osmosis

صنایع امروزه برای تصفیه آب مورد استفاده در بخش های مختلف خود از سیستم اسمز معکوس استفاده می نمایند . به علت تشکیل رسوب و گرفتگی ممبران ها ، نگهداری و انجام PM های منظم برای سیستم اسمز معکوس حیاتی است و توجه به فشار ممبران ها ، کیفیت آب تولیدی و بازدهی سیستم اسمز معکوس ارزشمند می باشد . آنتی اسکالانت سیستم های اسمز معکوس : با توجه به اینکه سیستم اسمز معکوس ترکیبات محلول در آب را حذف می کند ، جهت جلوگیری از گرفتگی ممبران ها تزریق آنتی اسکالانت از اهمیت خاصی برخوردار است .

آنتی اسکالانت باعث معلق ماندن املاح و ترکیبات محلول در آب شده تا به همراه آب ریجکت از سیستم خارج شوند .

کلینرهای اسیدی و قلیایی اسمز معکوس : در صورت افزایش فشار ممبران و یا کاهش کیفیت و بازدهی اسمز معکوس لازم است ممبران ها توسط کلینرهای مناسب شستشو داده شوند . بایوساید سیستم اسمز معکوس: یکی از مواردی که معمولا دقت کافی نسبت به آن به عمل نمی آید تزریق بایوساید به سیستم اسمز معکوس می باشد و اکثر خرابی ها و تعویض ممبران ها مربوط به عدم رعایت این گزینه می باشد . لازم به ذکر است بایوساید تزریقی به اسمز معکوس بایستی دارای شرایط خاصی بوده تا باعث تخریب و سوراخ شدن ممبران ها نشود .

KP 530

KP 504

KP 503

KP 3001

KP 3000

محصولات: